K
I
N
G
R
E
C
O
R
D
S
W
o
r
l
d
M
u
s
i
c
L
i
b
r
a
r
y
-
zhong
guo
huang
xiang
~
yao
gong
bai
gu
qin
yi
shu
(
C
h
i
n
a
:
G
u
q
i
n
,
T
h
e
a
r
t
o
f
Y
a
o
G
o
n
g
b
a
i
)
1
9
9
7
nian
lu
yin
[
M
P
3
]

显示拼音
 
 
zhuan
ji
zhong
wen
ming
:
zhong
guo
huang
xiang
~
yao
gong
bai
gu
qin
yi
shu


 
 
zhuan
ji
ying
wen
ming
:
C
h
i
n
a
:
G
u
q
i
n
,
T
h
e
a
r
t
o
f
Y
a
o
G
o
n
g
b
a
i


 
 
yi
shu
jia
:
K
I
N
G
R
E
C
O
R
D
S
W
o
r
l
d
M
u
s
i
c
L
i
b
r
a
r
y


 
 
yin
le
lei
xing
:
min
le


 
 
zi
yuan
ge
shi
:
M
P
3


 
 
ban
ben
:
1
9
9
7
nian
lu
yin


 
 
fa
xing
shi
jian
:
1
9
9
8
nian


 
 
jian
jie
:


 
 


 
 


 
 
KING RECORDS World Music Library -《中国:皇响~姚公白古琴艺术》(China: Guqin, The art of Yao Gongbai)1997年录音[MP3]


 
 
zhuan
ji
jie
shao


 
 
yao
gong
bai
guo
jia
ji
fei
wu
zhi
wen
hua
yi
chan
xiang
mu
gu
qin
yi
shu
dai
biao
xing
chuan
cheng
ren
(
2
0
0
8
nian
2
yue
wen
hua
bu
ming
ming
)
1
9
4
8
nian
sheng
yu
zhe
jiang
hang
zhou
xian
hou
bi
ye
yu
yun
nan
chu
xiong
shi
fan
xue
yuan
shu
xue
xi
shang
hai
hua
dong
shi
fan
da
xue
lv
you
xi


 
 
zi
you
ai
hao
yin
le
shao
chang
cai
de
qi
fu
yao
bing
yan
xian
sheng
xi
tong
jiao
shou
gu
qin
jin
er
zhu
qu
cao
xi
qian
xin
tan
you
bing
zeng
shou
jiao
yu
wu
zhen
ping
zhang
zi
qian
xian
sheng


 
 
shou
shen
hou
jia
xue
gong
di
jin
run
ji
cheng
le
yao
men
de
zhu
yao
feng
ge
he
nei
zai
yun
wei
jie
zou
ming
kuai
xi
ni
jing
dang
qing
xin
dan
ya
yu
dong
yu
jing
bing
yi
you
shou
qing
ling
xia
zhi
gan
jing
hui
sa
zi
ru
de
te
dian
zhu
cheng
ji
shu
shi
nian
lai
cao
man
bu
chuo
qing
xin
nei
yang
zhi
gong
jian
ru
chun
jing
zi
ru
zhi
jing
qin
pin
ru
qi
ren
pin
zai
chuan
tong
qin
ren
zhong
du
ju
yi
ge
yi
tan
zou
yao
bing
yan
xian
sheng
da
pu
zhi
qin
qu
zui
ju
xin
de
dai
biao
zuo
you
hu
jia
xi
lie
广
guang
ling
san
wu
ye
ti
gu
guan
yu
shen
qiu
xiao
bu
yue
deng
da
xiao
qin
qu
shu
shi
shou
you
you
zi
ji
da
pu
de
gao
shan
he
ming
jiu
gao
ze
pan
yin
yi
zhen
(
yun
wei
shen
qi
mi
pu
)
deng
dui
yu
gu
qin
gu
zhi
fa
qin
qu
yan
bian
lv
xue
deng
yi
shen
you
yan
jiu
po
ju
xin
de


 
 
1
9
8
5
nian
shen
jia
di
san
ci
quan
guo
da
pu
jiao
liu
hui
1
9
8
6
nian
chu
xi
shang
hai
yin
le
xue
yuan
ju
ban
zhi
yao
bing
yan
qin
xue
cheng
jiu
huo
dong
zuo
zhuan
ti
xue
shu
bao
gao
ji
yao
bing
yan
da
pu
qu
zhi
yan
zou
hui
zeng
fa
biao
yao
bing
yan
gu
qin
da
pu
zai
yin
le
yi
shu
1
9
9
2
nian
di
1
qi
2
0
0
0
nian
jie
shou
ying
guo
B
B
C
广
guang
bo
gong
si
gu
qin
zhuan
ti
访
fang
tan
duo
ci
zai
guo
nei
shen
jia
gu
qin
yan
zou
hui
he
gao
xiao
jiang
zuo
bing
zeng
ying
yao
dao
xiang
gang
ri
ben
deng
di
shen
jia
qin
xue
yan
tao
hui
he
ju
xing
du
zou
yin
le
hui
lu
you
yao
men
qin
yun
(
1
9
9
1
nian
xiang
gang
yu
guo
)
huang
xiang
yao
gong
bai
gu
qin
(
1
9
9
8
nian
K
i
n
g
R
e
c
o
r
d
C
o
.
L
T
D
.
,
J
a
p
a
n
)
he
ming
jiu
gao
(
2
0
0
5
西
xi
an
de
yin
wen
hua
)
deng
gu
qin
yin
le
guang
pan


 
 
(
yi
shang
jie
shao
yun
xi
zhuan
zai
chu
chu
bu
xiang
)


 
 
K
I
N
G
R
E
C
O
R
D
S
de
W
o
r
l
d
M
u
s
i
c
L
i
b
r
a
r
y
xi
lie
zhi
yi


 
 
zhe
ge
xi
lie
de
lu
yin
zhu
yao
lai
zi
s
e
v
e
n
s
e
a
s
zhe
ge
du
li
chang
pai


 
 
tai
wan
feng
chao
zeng
dai
li
qi
zhong
3
6
zhang
bu
guo
na
jin
shi
yi
xiao
bu
fen
er
yi


 
 
K
I
N
G
R
E
C
O
R
D
S
de
W
o
r
l
d
M
u
s
i
c
L
i
b
r
a
r
y
xi
lie
he
J
V
C
de
W
o
r
l
d
S
o
u
n
d
s
xi
lie


 
 
shi
ri
ben
fa
xing
de
ju
you
shi
jie
sheng
yu
de
min
zu
yin
le
chang
pian


 
 
liang
dian
shuo
ming


 
 
1
.
3
2
0
k
b
p
s
b
o
o
k
l
e
t
nai
di
bao
zhen
hei
bai
fu
yin
jian
gao
jing
du
sao
miao


 
 
2
.
ben
zi
yuan
lai
zi
wang
luo
gan
xie
yuan
fa
bu
zhe
原文】【拼音
分享到:
 
 
 
 
© 王朝网络